Více o lokalitě Aš

Město zeleně, jak se Aši díky množství parků a lesům v okolí přezdívá, má necelých třináct tisíc obyvatel. První písemná zpráva o tomto nyní nejzápadněji položeném městě České republiky je z roku 1232. V roce 1872 získala Aš statut města. Historie Aše byla díky těsnému sousedství odedávna úzce spjata s Německem. Ašský výběžek byl po válce dokonce komunistickým režimem na nějakou dobu uzavřen jako hraniční pásmo se zvláštním režimem. Německá okupace, druhá světová válka a následný komunistický režim měly pro Aš, dříve vzkvétající město s rozvinutým textilním průmyslem, neblahé důsledky. Nejenže významně poklesl počet obyvatel a upadla textilní výroba, ale v průběhu dvaceti let od konce 2. světové války bylo v Aši zbořeno mnoho domů včetně části historického centra. Následně započala nová výstavba, díky níž se z Aše stalo moderní město s velkým potenciálem dalšího rozvoje.

Proto právě zde hodlá skupina BCD Group realizovat velkorysý projekt, který na plochu přesahující 70 hektarů přivede nejen strategické investory a nové obyvatele, ale významně podpoří i turistický ruch v celém regionu. Rovněž dá vzniknout velkému množství nových pracovních příležitostí v různých oborech, které na trhu například důsledkem rušení textilní výroby v minulosti dosud chybí.

Zatímco při realizační fázi půjde především o stavební profese, po dokončení jednotlivých etap projektu zde najdou uplatnění mimo jiné pracovníci ve službách, informačních technologiích či lehké průmyslové výrobě. Poptávka bude také po vysoce odborných místech v medicíně a vědě. Díky tomuto projektu a dlouhodobé systematické práci představitelů města má Aš šanci stát se v nejbližší budoucnosti prosperujícím a strategicky významným centrem, do něhož se bude soustředit ekonomický a společenský život.

Lokalita na jihozápadním okraji Aše, do které bude projekt situován, je vymezena územím kolem Krajkářské ulice a areálem bývalé barvírny, odtud pokračuje jihozápadním směrem ke stávající silnici č. I/64 a dále se stáčí jihovýchodně podél železniční trati Aš – Selb až k lokalitě U Obchvatu ležící jižně od Geipelova parku. Východně od této oblasti se nachází plocha krajinné zeleně, která je napojena na Geipelův park. Ta odděluje lokalitu U Obchvatu od lokality Za Nádražím, do které bude projekt rovněž zasazen. Oblast vymezená ulicí Za Nádražím leží mezi nádražím (železniční stanicí Aš) a silničním obchvatem města (I/64).

Lokalita je charakteristická zejména vynikající dopravní obslužností. Blízkost hraničního přechodu, úzká vazba na obchvat města na jihozápadě, na ulici Okružní a na severovýchodě na železniční stanici Aš-město umožňují snadné dopravní napojení na klíčové tepny vedoucí nejen dále do České republiky, ale i opačným směrem do Německa. Dosud nevyužívanou železniční trať vedoucí okolo projektu navíc město plánuje opět zprovoznit. Bude moci být využívána nejen jako důležitá obchodní spojnice, ale jistě ji ocení například turisté, kteří se vystoupením v železniční stanici Aš přímo napojí na četné cyklostezky. Ty zde v nedávné době vybudovalo město Aš, které významně přispívá k progresivnímu rozvoji celého regionu. Mezi další počiny hojně oceňované místními obyvateli i turisty patří například ski areál. V přípravě je také projekt dalšího nového hraničního přechodu.

KONTAKTUJTE NÁS

Roofs Development s.r.o.

Poděbradská 88/55
Praha 9 - 198 00
budova D – 2.NP

GSM.: +420 602 337 019
Tel.: +420 226 291 111
office@bcdgroup.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR.

ODESLAT